PERSONUPPGIFTSPOLICY

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER STRESSWEBBEN.SE

1. Varför denna policy?

Enligt svensk och EU-lagstiftning (särskilt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR)) ska den vars personuppgifter behandlas med datorer och annan digital teknik informeras om detta och om de rättigheter som den registrerade har rörande behandlingen.

Den här personuppgiftspolicyn är till för att informera dig om den användning av dina personuppgifter som vi (dvs. Selfix AB) hanterar dels (i) när du besöker webbplatserna selfix.se /stresswebben.se, dels (ii) när du registrerar och använder vår nätbaserade självhjälpstjänst Stresswebben (härefter ”Webbtjänsten”).

2. Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Selfix AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter när sådan insamlas via i) selfix.se/stresswebben.se och ii) din användning av Webbtjänsten och iii) vår fortsatta användning av dessa personuppgifter. Detta då vi bestämmer över ändamål (dvs. varför uppgifterna ska behandlas) och medel (dvs. hur uppgifterna ska behandlas) för de personuppgiftsbehandlingar som vi utför. Vi ansvarar då för att säkerställa att behandling sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

När du betalar oss via Paypal eller Swish kommer du att använda deras tjänst och de är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som sker däri.

Vi använder Google Analytics och WordPress liksom vissa andra webbverktyg för att tillhandahålla selfix.se/stresswebben.se och Webbtjänsten (Mer om det nedan under punkt 13). Vi kan endast ansvara för de behandlingar Selfix utför. Vi är inte personuppgiftsansvariga för de behandlingar som Google och andra tillhandahållare av dessa verktyg självständigt utför. Se vidare nedan punkt 13.

Tänk på att när du i Webbtjänsten får möjlighet att spara information på din dator, eller på annan plats som du själv väljer, kan inte vi längre bestämma ändamål och medel för sådan behandling och du får då själv ansvara för sådan vidare behandling. Detta berättar vi mer om nedan.

3. Hur samlas dina personuppgifter in?

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person räknas enligt lag som personuppgifter.

När du matar in personuppgifter i samband med kontakt med oss eller användning av Webbtjänsten, såsom namn, kontaktuppgifter, svar på frågor, innebär det att dessa personuppgifter samlas in och behandlas.

Svar på personliga frågor (reflektioner, loggar, hur övningar har gått) ber Webbtjänsten dig att svara på i en s.k. ”Guide” i pdf format. Denna guide sparar du på valfri plats och Webbtjänsten sparar inte dessa uppgifter. Genom din användning av Webbtjänsten kommer dessa uppgifter ”behandlas” trots att de inte lagras i Webbtjänsten. Du kan förstås välja att skriva ut guiderna på papper om du inte vill fylla i dem på datorn.

Webbtjänsten kan be dig svara på frågor för att du ska erhålla den övningsuppgift som passar dig bäst.

När du besöker webbplatsen liksom när du använder Webbtjänsten medför det att olika uppgifter om din användning genereras. Vi vill försöka vara så tydliga som möjligt om vilka uppgifter som skapas när du besöker webbplatsen liksom när du använder Webbtjänsten. Vill du veta mer om vilka personuppgifter som förekommer och hur de används läs vidare och se särskilt tabellen under punkt 12, ”Fördjupning – Ändamål och laglig grund för behandlingen”.

4. Vad använder vi personuppgifter till?

De personuppgifter som behandlas används i första hand för att (i) administrera Webbtjänsten, (t.ex. att betalning gjorts kopplat till viss användar-ID, kvarvarande tid på abonnemang), (ii) för att tillhandahålla Webbtjänsten till dig (t.ex. hur långt du har kommit, gjorda övningsuppgifter och stresspoäng på Kedstest), (iii) vi använder även vissa uppgifter som underlag för att kunna förändra och förbättra Webbtjänsten och för teknisk support och underhåll (t.ex. använder vi vissa transaktionsdata för att framställa aggregerad statistik, dvs som inte är knuten till viss användare, såsom hur många som gjort viss övning, hur många som tittat på visst filmklipp och om hela klipp ses eller bara delar).

Vår strävan är att Webbtjänsten samlar på så lite uppgifter som möjligt. Vi värnar om din integritet. Det finns ett undantag och det är om du fyller i den valfria utvärderingsenkäten på slutet. Dessa uppgifter blir då knutna till ditt valfria användarnamn.

Vi kan komma att kommunicera med dig som användare via den e-postadress du lämnar till oss för att t.ex. informera om ny funktionalitet, driftstopp p.g.a. underhåll i Webbtjänsten eller för att försöka öka ditt engagemang för pågående program genom tips och information.

Vill du veta mer om hur uppgifter används läs vidare och se tabellen under punkt 12 ”Fördjupning – Ändamål och laglig grund för behandlingen”.

5. Samtycke till behandling

Behandling av personuppgifter som avslöjar uppgifter om hälsa (en så kallad särskild kategori av personuppgifter) kan vi enligt lag endast behandla med ett uttryckligen lämnat samtycke för ett eller flera specifika ändamål.

5.1 Samtycke för stresstest

När du genomgår programmet i Webbtjänsten kommer du att ombes att besvara på ett s.k. stresstest (KEDS – Karolinska Exhaustion Disorder Scale) vars resultat utgörs av vissa s.k. stresspoäng. För att du ska kunna använda tjänsten fullt ut måste du samtycka till att vi behandlar uppgifter i form av dina svar på Stresstestet för att därigenom beräkna dina stresspoäng. Resultatet i form av stresspoäng kommer att sparas kopplat till din användarid.

Stresspoäng behandlas kopplat till dig för att vi ska kunna ge dig tillgång till program och övningar i Webbtjänsten online och visa dig förändring över tid när du gör om testet. Vi kan även komma att använda dina stresspoäng för att sammanställa statistik och vi kan även komma att dela med oss av aggregerad statistik som är anonymiserad, dvs. du ska inte kunna kopplas till vissa stresspoäng.

5.2 Samtycke för behandling i samband med ifyllande av guider & hämtning av övningar

Vi behöver ditt samtycke för den behandling som det medför när du väljer övningsuppgift (för att du ska få den övningsuppgift som passar dig bäst). Dessa uppgifter sparar vi inte över tid.

Vi behöver också ditt samtycke för ändamålet att tillhandahålla dig möjlighet att fylla i guider (i de fall du väljer att fylla i den elektroniska pdf filen och sparar den på valfri plats). Trots att Webbtjänsten inte sparar dessa uppgifter vi vill ha ditt samtycke enbart för att bearbeta dessa uppgifter på så sätt att de hamnar i blanketten/dokumentet när du skriver in dem.

Som framgår nedan behandlar vi inte alla personuppgifter som rör dig med ditt samtycke (se vidare nedan).

6. Din behandling av personuppgifter i Webbtjänsten

När du använder Webbtjänsten innebär det som vi nu redan berättat ovan att du ibland får möjlighet att föra in uppgifter i guider. Dessa uppgifter sparar du lokalt på din enhet eller där du själv väljer. Du ska vara trygg i var dina uppgifter förekommer och får välja det själv. Du kan alltid skriva ut guiderna på papper (pdf) och fylla i dem.

Vid hämtning av övningsuppgifter kan frågor ställas för att du ska erhålla den bästa övningen för dig. Även instuderingsfrågor (kryssfrågor) kan ställas inför en övningsuppgift men dessa är alltid valfria och sparas inte över tid.

7. Vem kan personuppgifter komma att delas med?

För att vi ska kunna tillhandahålla Webbtjänsten till dig måste vi använda underleverantörer till oss som tillhandahåller mjukvara, IT-driftstjänster och support. Vi kan även komma att behöva använda andra leverantörer av tjänster som för utförande av sitt uppdrag behöver tillgång till hela eller delar av Webbtjänsten och däri förekommande uppgifter. När så sker ska det regleras av avtal med sådan leverantör. Vi försöker begränsa sådana underleverantörers tillgång till personuppgifter. Naturligtvis ska detta också endast ske i enlighet med lag.

Vi säljer inte information om våra användare av Webbtjänsten.

7.1 Särskilt för ”Företagsavtal” och användning av förbetald kupongkod

Om du ansluter dig till Webbtjänsten via ett avtal mellan din arbetsgivare och Selfix kan vi komma att lämna uppgift om att du vid registrering som användare av Webbtjänsten använt en förbetald kupongkod (som du fått från din arbetsgivare). I övrigt lämnas endast information till företag med företagsavtal i en sådan form att individuella användare inte kan identifieras genom informationen, t ex aggregerad statistik om förändring i stresspoäng före- och efter programmet genomförts för alla användare av kupongkod under visst företagsavtal (aggregerat på minst 7 personer – vi delar aldrig ut dina personliga stresspoäng).

7.2 Särskilt om gränsöverskridande behandling av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer inte överföras utanför EU/EES-området i Webbtjänsten av oss utan att du i sådana fall fått kompletterande information om ändamål och omfattning avseende sådan överföring.

Tänk på att vi inte alltid vet vilka tjänster du kan komma att använda för att fylla i och spara guider elektroniskt (Se ovan om det punkten 4) och därför då inte kan veta om din användning då innebär att personuppgifter kommer överföras utanför EU/EES-området.

8. Vilka rättigheter har jag som registrerad?

Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som registrerad vissa lagstadgade rättigheter och vi ska enligt lag berätta för dig om dessa.

  • Rätt till tillgång – Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter, vilket innebär att du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas och om så är fallet även få tillgång till ytterligare information om behandlingen. Du kan också begära en kopia av de personuppgifter som behandlas om dig. Denna rätt kan du i vart fall en gång per år utöva utan att vi tar ut en avgift för det.
  • Rätt till dataportabilitet – Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du har rätt att överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig, få ut sådana personuppgifter om dig som du tillhandahållit i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och behandlingen sker automatiserat med stöd av samtycke från dig eller baseras på att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås.
  • Rätt till rättelse, radering eller begränsning – Du har rätt till rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter samt rätt att invända mot behandlingen.
  • Rätt att klaga till myndighet – Du har rätt att klaga till din nationella dataskyddsmyndighet (i Sverige, Datainspektionen) om behandling av dina personuppgifter inte uppfyller kraven enligt EU:s dataskyddslagstiftning.
  • Rätt att återkalla samtycke – Om och i den mån du lämnat särskilt samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke. Återkallandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas.
  • Rätt till invändning avseende intresseavvägning – När behandling sker med stöd av s.k. intresseavvägning (dvs. enligt GDPR artikel 6.1 f) har du rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen.
  • Rätt till invändning mot direkt marknadsföring – Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser dig för direkt marknadsföring. Då ska personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

Observera att vi avser att tillämpa alla dessa rättigheter så som följer av EU:s dataskyddslagstiftning, men inte nödvändigtvis utöver det.

9. Ändringar i personuppgiftspolicyn

Vi kan komma att ändra innehållet i denna policy över tid. Skulle vi behöva ändra i policyn så kommer vi avisera det vid inloggning till Webbtjänsten samt i anslutning till det informera om förändringarna. Informationen kan också aviseras via e-post.

10. Hur länge sparas uppgifter och vad händer när ditt konto stängs?

Enligt lag ska vi informera dig om den period under vilken personuppgifter kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period.

Det är inte möjligt att ange en enda tidsperiod under vilken personuppgifter lagras eftersom personuppgifterna som rör dig innehåller några olika typer av personuppgifter och är föremål för olika behandlingar. För personuppgifter där det inte finns någon laglig skyldighet eller regel som anger en viss tidsperiod för lagring av dina personuppgifter, är de kriterier som används för att fastställa lagringsperioden att dina personuppgifter inte ska lagras längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna behandlas. Dina personuppgifter lagras förstås inte längre än som tillåts enligt gällande lag.

Vi kan komma att spara personuppgifter rörande dig även efter att din användarlicens upphört i syfte att du ska kunna förnya ditt konto och fortsätta där du var, dock längst 24 månader från det att sådan användarlicens upphör.

Om du, när din användarlicens upphört (inom 24 månader efter upphörandet), inte vill att vi ska spara några kontouppgifter som rör dig skicka oss ett e-postmeddelande till support@stresswebben.se och berätta det med angivande av användarnamn och registrerad e-postadress så raderar vi din registrerade e-postadress, användarnamn andra uppgifter som kopplar till dig och din användning av Webbtjänsten.

Bokföringsuppgifter måste enligt bokföringslagen sparat i 7 år.

11. Hur kontaktar jag Selfix?

Om du har några frågor om denna personuppgiftspolicy, dess innehåll eller har någon annan fråga så får du gärna kontakta oss på info@stresswebben.se.

Om du vill utöva någon av dina lagstadgade rättigheter ber vi dig att skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till:

Selfix AB
Björnvägen 14
18150 Lidingö

Bolagets säte: Lidingö
Bolagets organisationsnr: 556986-0207

12. Fördjupning – Ändamål och laglig grund för behandlingen av personuppgifter

Enligt lag ska du informeras om ändamålen för behandling av dina personuppgifter och också om laglig grund för sådan behandling. Med ändamål menas då närmast varför uppgifterna behandlas och med laglig grund ditt samtycke eller någon av de förutsättningar som anges i lag och som gör behandling av personuppgifter tillåten. Vi ser på detta enligt följande.

För viss specifik behandling begär vi ditt uttryckliga samtycke (Se punkt 5 ovan). När sådant samtycke efterfrågas kommer du att få ytterligare information om den planerade behandlingen.

13. Särskilt om Cookies (cookiepolicy)

Nedan beskrivs vilka cookies vi använder på vår webbplats och varför, samt hur du som besökare på vår webbplats kan undvika dessa cookies.

13.1 Vad menar vi med cookies?

Cookies är små textfiler som lagras på din enhet, såsom dator, surfplatta eller mobiltelefon, när du besöker Selfixs webbplats och gör det möjligt för Selfix att känna igen din webbläsare när du besöker vår webbplats. Cookien innehåller information om din webbläsare, exempelvis webbläsartyp och skärmupplösning, och din aktivitet på Selfixs webbplats, bland annat när och vilket innehåll du har sett och klickat på och vilken webbplats du har besökt innan besöket på vår webbplats.

I denna policy används begreppet ”cookies” även som ett samlingsnamn för web beacons, pixeltaggar och andra identifierare och/eller spårningstekniker.

13.2 Vilka cookies använder vi och varför?

Selfix använder cookies för ett antal olika ändamål, däribland för att få information om hur webbplatsen används och kunna förbättra användarupplevelsen på webbplatsen och för interna statistikändamål, exempelvis för att räkna antalet unika webbplatsbesökare.

De typer av cookies vi använder/kan komma att använda, och varför vi använder dem, kan kategoriseras på följande vis:

Nödvändiga cookies– Vissa cookies är nödvändiga för att du ska kunna använda vår webbplats och alla dess funktioner, exempelvis för att vi ska kunna identifiera begäran från samma webbläsare under en begränsad sessionstid.

Funktionscookies– Funktionscookies innehåller en unik ID och hjälper webbplatsen att lagra användarinställningar, såsom uppgifter om språk, region och andra preferenser, för att kunna förse dig med individualiserade och anpassade tjänster och innehåll.

Prestandacookies– Dessa cookies används för att analysera webbplatsens prestanda och identifiera och åtgärda eventuella problem så snart Selfix upptäcker dem.

Marknadsföringscookies– Marknadsföringscookies används för att lagra information om användarens aktivitet på vår webbplats (ej Webbtjänsten i detta sammanhang), däribland vilka sidor användaren har besökt och vilka länkar den har klickat på men även hur användaren rör sig mellan olika webbplatser. Dessa uppgifter använder Selfix för att kunna erbjuda riktad och anpassad marknadsföring som vi tror är relevanta och av intresse för besökaren. Med hjälp av marknadsföringscookies kan Selfix även visa annonser när användaren besöker andra webbplatser. Slutligen används dessa cookies för att samma annonser inte ska visas för dig alltför många gånger och för att mäta effektiviteten av våra marknadsföringskampanjer.

Tredjepartscookies– Vi tillåter och använder även cookies från tredje part på webbplatsen som kan samla in information om dig som besökare på webbplatsen.

Selfix ansvarar endast för uppgifter som Selfix mottar från den aktuella tredje parten. Om och i den mån tredjepartscookies samlar in information som används för andra ändamål ansvarar den aktuella tredje parten för sådan behandling (se respektive tredje parts integritetspolicy som länkats till ovan, och cookiepolicy för närmare information).

Vi använder oss av Google Analytics för att bl.a. få en uppfattning om hur våra besökare navigerar på webbplatsen, vilka delar av webbplatsen som är mest besökta, hur lång tid våra användare tillbringar på olika sidor, hur länge ett besök varar m.m. Vi kan därigenom få statistik och en överblick över hur användningen av vår webbplats ser ut. Sådan information underlättar för oss att utveckla och förbättra vår webbplats, öka funktionaliteten på webbplatsen och erbjuda bättre användarupplevelse för våra besökare. Därutöver använder vi informationen för webbanalysmätningar och markandsföringsmätningar.

Vi använder dels s.k. sessionscookies som är temporära och tas bort när du stänger din webbläsare, dels permanenta cookies, som lagras på din enhet under en längre angiven period eller till dess att du själv väljer att ta bort dem. Hur länge olika cookies lagras på din enhet framgår av punkt 13.3 nedan.

13.3 Sammanställning av cookies och lagringstider

En sammanställning av de cookies som kan förekomma när du besöker Stresswebben eller använder Webbtjänsten finns på WordPress (länk: https://wordpress.org/about/privacy/cookies) och beror på att vi använder WordPress för att producera och tillhandahålla Stresswebben och Webbtjänsten.

I tillägg till WordPress grundfunktionalitet används ”plug ins” som också använder cookies för att få specifik funktionalitet i Webbtjänsten att fungera:

– Emember använder cookies för att hålla reda på användarens inloggningsstatus. Dessa lagras under sessionen och i 7 dagar.

– Estore använder cookies för att hålla reda på användarens betalningsprocess. Dessa lagras under sessionen.

– Affiliate använder cookies för att hålla reda på om en partner ska få provision på användarens köp genom att hålla reda på om användaren trycker på en länk som innehåller ett affiliate-ID. Denna cookie lagras i 21 dagar i webbläsaren.

13.4 Om samtycke till cookies

För att kunna använda webbplatsen och alla dess funktioner utan störningar krävs att du godkänner vissa cookies. När du besöker vår webbplats ombeds du därför att samtycka till användandet av cookies. Du har alltid möjlighet att begränsa vår användning av cookies och/eller radera cookies. Detta kan dock påverka webbplatsen och dess funktionalitet. Se närmare om hur du begränsar och raderar cookies längre ner.

13.5 Hur kan du begränsa eller radera cookies?

Du kan radera alla cookies från din enhet och kan ställa in din webbläsare/ändra dina inställningar så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida använder cookies. Du kan läsa mer om hur du kan neka och ta bort cookies här https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/what-are-my-options.

För att få full tillgång till Selfixs produkter och tjänster via webben krävs det att du accepterar cookies. Om du väljer att radera eller begränsa användningen av cookies, kommer vissa funktioner på vår webbplats inte att fungera och du kommer således inte kunna dra full nytta av hela webbplatsen. Du kommer därutöver behöva att manuellt ställa in dina preferenser, såsom språk, varje gång du besöker vår webbplats.

X

Glömt ditt lösenord?

Anslut dig

Återställ lösenord
Ange din e-postadress så skickar vi ditt nya lösenord.