ALLMÄNNA VILLKOR

1 Allmänt

1.1 Selfix AB (”Selfix”) tillhandahåller på www.stresswebben.se ett licensbaserat onlineprogram med det innehåll som vid varje tidpunkt finns tillgängligt på Webbplatsen (”Tjänsten”), se 2.1.

1.2 Dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”) gäller för avtal mellan Selfix och fysisk person (”Användaren”) avseende Tjänsten. Bara fysiska personer som är minst 18 år och bosatta i Sverige får ingå avtal med Selfix avseende Tjänsten. Selfix har rätt att avböja att ingå avtal eller omedelbart avsluta ett ingånget avtal med en Användare om Användaren tidigare har brutit mot Selfix’s avtalsvillkor.

1.3 Dessa Användarvillkor samt Personuppgiftspolicyn (tillsammans ”Villkoren”) gäller och är rättsligt bindande för Selfix och Användaren. För avtal gäller även de särskilda villkor (inklusive eventuella specialerbjudanden) om priser, betalningstid och betalningsmetod, avtalstid och annat som Selfix från tid till annan erbjuder i samband med att Användaren tecknar avtal med Selfix. Vid avvikelse mellan särskilda villkor och Villkoren har de särskilda villkoren företräde. Villkoren och de särskilda villkoren utgör tillsammans det avtal som gäller mellan Användaren och Selfix (”Avtalet”). För att få tillgång till Tjänsten krävs att Användaren bekräftar att Användaren läst och accepterat Avtalet.

1.4 När Avtalet har ingåtts kommer Selfix skicka en bekräftelse på detta till den e-postadress Användaren uppgett vid registrering av användarkonto enligt punkten 4 nedan.

1.5 Om Användaren är ansluten till tjänsten via ett avtal mellan Användarens arbetsgivare och Selfix (”Företagsavtal”) gäller även Företagsavtalet utöver dessa Användarvillkor.

2 Tjänstens omfattning

Innehåll
2.1 Selfix erbjuder självhjälpstjänster som användaren på egen hand utför. Tjänsterna baseras på evidensbaserade och beprövade tekniker. Selfix samarbetar tvärvetenskapligt med professioner inom hälsa, forskning och ledarskap.

2.2 Det innebär att den information som återfinns inom ramen för Webbplatsen och Webbtjänsten inte ska uppfattas som hälso- eller sjukvård. Selfix är inte en medicinsk organisation och dess personal kan inte lämna Användaren medicinska råd eller ställa diagnoser. Selfix tillhandahåller endast självhjälp i bemärkelse att det förutsätts att Användaren inte förlitar sig på Webbtjänsten för att behandla sjukdomar eller skador.

2.3 Selfix lämnar ingen garanti för att Användaren kommer att uppnå de av Användaren förväntade eller avsedda målen genom att använda Webbplatsen eller Webbtjänsten.

2.4 Direkt efter att Användaren beställt Tjänsten och accepterat detta Avtal får Användaren tillgång till det innehåll som vid var tidpunkt tillhandahålls på Webbplatsen. Selfix arbetar ständigt med att förbättra Användarens tittarupplevelse. Tjänsten och dess innehåll kan därför i framtiden från tid till annan komma att bytas ut, ändras eller uppdateras. Byte, ändring eller uppdatering av Tjänstens innehåll samt ändringar i hur Webbplatsen i övrigt ser ut ska inte anses utgöra en ändring av Avtalet eller av Tjänsten.

Giltighetstid & Uppsägning
2.5 Mot en licensavgift kan Användaren få tillgång till hela Tjänstens innehåll under en period av 25 veckor från registreringsdatumet. Avtalet upphör automatiskt när licensperioden löper ut. När licensen har löpt ut kan den förlängas genom att logga in i Tjänsten och erlägga betalning för en ny period avseende 25 veckor.

2.6 Om Användaren önskar säga upp Avtalet innan licensperiodens slut, ska Selfix meddelas via e-post, telefon, brev eller, om Selfix tillhandahåller en sådan funktion, via Webbplatsen (se för kontaktuppgifter punkt 20 nedan). Om Selfix önskar säga upp Avtalet ska Stresswebben meddela Användaren via e-post.

3 Nyttjande av Tjänsten

Användaren måste, för att kunna nyttja Tjänsten, registrera ett användarkonto på Webbplatsen (se vidare punkt 4), ha tillgång till utrustning, system och anslutning i enlighet med dessa Användarvillkor (se vidare punkt 5).

4 Registrering, användarnamn och lösenord

4.1 Användaren ansvarar för att de uppgifter som anges vid registrering är korrekta, inklusive uppgifter som inhämtas från andra tjänster och sociala medier, samt att vid behov uppdatera sitt användarkonto med korrekta uppgifter. Vid betalning får Användaren endast uppge betal- och kreditkort som innehas av Användaren själv.

4.2 Vid registrering ska Användaren ange ett användarnamn och ett lösenord (”Inloggningsuppgifter”). Användarens Inloggningsuppgifter är personliga och får inte användas av annan. Användaren ska förvara sina Inloggningsuppgifter så att de skyddas från obehörig åtkomst. Användaren ansvarar för all användning av Tjänsten som sker genom Användarens användarkonto.

4.3 Om Användaren misstänker att otillåten användning sker av dennes Inloggningsuppgifter ska Användaren snarast meddela Selfix detta, samt ändra lösenordet. Om Selfix har anledning att anta att Inloggningsuppgifterna har avslöjats eller på annat sätt missbrukas av obehörig person har Selfix rätt att omedelbart säga upp Avtalet.

4.4 Selfix har rätt att när som helst begära att Användaren ska ändra sitt lösenord. Ändring ska ske skyndsamt och kan orsaka tillfälliga avbrott i användandet av Tjänsten.

5 Systemkrav

5.1 Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av din webbläsare samt att din webbläsare tillåter pop up fönster.

5.2 Tjänsten kräver att Användaren har tillgång till erforderlig Internetuppkoppling. Användaren står för samtliga kostnader avseende sådan uppkoppling, inklusive kostnader för datatrafik, oavsett varifrån Användaren nyttjar Tjänsten. Tillräcklig nedladdningshastighet för att se filmklipp på upp till 10 min krävs.

5.3 Använder du Tjänsten via din smarta telefon eller surfplatta behöver du snabb uppkoppling. Trafikavgifter från din operatör tillkommer beroende på vilket operatörsavtal du har. För användande av Tjänsten kan det krävas att viss tredje parts mjukvara behöver installeras av Användaren. Selfix ska inte i något fall ansvara för tredje parts mjukvara.

5.4 Selfix har rätt att, från tid till annan, fritt bestämma vilken utrustning som ska anses godkänd. Selfix tar inget ansvar för godkänd utrustnings prestanda eller dess kompatibilitet med Tjänsten.

5.5 Selfix ansvarar inte för att Användaren inte kan använda Tjänsten, eller för att tillgång till Tjänsten begränsas, på grund av överbelastning på Internet eller på grund av fel eller problem hänförliga till dator eller andra enheter, nätverk, elektronik eller kommunikation.

6 Avgifter och betalning

6.1 Avgifter för Tjänsten utgår i enlighet med vid var tid gällande prislista, som finns tillgänglig på Webbplatsen.

6.2 Användaren väljer att betala angiven avgift genom något av de betalmedel som erbjuds av Selfix på Webbplatsen. Användaren förbinder sig att underteckna nödvändiga handlingar samt, vid varje betalningstidpunkt, hålla tillräckliga medel till betalning av Tjänsten tillgängliga via valt betalmedel.

6.3 Vid betalning med faktura (om Selfix erbjuder denna möjlighet) får Användaren betala tillägg för pappersfaktura enligt vid var tid gällande prislista. Fakturans förfallodag inträffar den sista vardagen i månaden. Betalning anses fullgjord när den kommit Selfix tillhanda.

6.4 Om Företagsavtal med Användarens arbetsgivare finns gäller vad som anges i Företagsavtalet avseende betalning.

7 Användning av Tjänsten

7.1 Användaren får enbart använda Tjänsten för eget bruk och i enlighet med dessa Användarvillkor. Användaren får inte själv, och inte heller uppmuntra, underlätta för annan eller låta annan:

(a) använda Tjänsten för ett kommersiellt eller offentligt ändamål,
(b) använda Tjänsten för något olagligt eller olämpligt ändamål,
(c) kopiera/reproducera, låna ut, sälja, sända, distribuera, redigera eller på annat sätt överföra eller anpassa innehåll från Tjänsten,
(d) kringgå, modifiera, ta bort, förändra eller på annat sätt manipulera någon säkerhet, kryptering, eller annan teknologi eller mjukvara som är del av Tjänsten, eller
(e) i övrigt använda Tjänsten i strid med upphovsrättslig eller annan lagstiftning.

7.2 Tjänsten får enbart användas inom Sverige. Användaren får inte på något sätt, och inte heller uppmuntra, underlätta för annan eller låta annan, använda eller försöka använda Tjänsten utanför Sverige.

7.3 Användande av Tjänsten i strid med denna punkt 7 ska alltid anses som väsentligt avtalsbrott, vilket kan resultera i att Selfix säger upp Tjänsten med omedelbar verkan och kräver skadestånd för uppkommen direkt eller indirekt skada inklusive bla utebliven historisk och framtida vinst.

8 Underåriga

8.1 Tjänsten kan innehålla material som anses olämpligt eller stötande för underåriga.

8.2 Tjänsten är inte avsedd att användas av barn utan förälders eller vårdnadshavares inblandning, överseende och samtycke. Förälder eller vårdnadshavare som låter barn använda Tjänsten är ensamt ansvarig för att bedöma om innehållet i Tjänsten är lämpligt för barnet.

9 Länkar

Webbplatsen kan inkludera länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av tredje part. Selfix har ingen kontroll över och tar inget som helst ansvar för sådana länkar eller innehåll på sådana webbplatser. Användarens användning av sådana webbplatser sker på egen risk. Det ska noteras att användning av sådana externa webbplatser och källor regleras av dessa webbplatsers/källors egna användarvillkor.

10 Avstående av ångerrätt

Genom att ingå Avtalet samtycker Användaren till att Tjänsten levereras direkt och att innehållet på Webbplatsen omedelbart görs tillgängligt för Användaren. Användaren samtycker också till att det inte finns någon ångerrätt för Tjänsten eller Avtalet i enlighet med Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler när leverans av Tjänsten påbörjats. Om Användaren efter att ha ingått Avtalet och leverans av Tjänsten påbörjats inte längre önskar nyttja Tjänsten och inte längre vara bunden av Avtalet måste Användaren således säga upp Avtalet i enlighet med punkt 2.3.

11 Information till kund

11.1 Selfix kan skicka meddelanden till Användaren genom e-post eller publicering på Webbplatsen. Meddelanden till Användaren ska anses ha kommit denne till handa omedelbart vid meddelande via e-post samt publicering på Webbplatsen.

11.2 Stresswebben ska anses ha fullgjort sin underrättelseskyldighet genom att skicka meddelande till den senast uppgivna e-postadressen även om dessa inte längre används av Användaren eller annars är obrukbara.

12 Immateriella rättigheter

12.1 Vid tecknande av Avtal ger Stresswebben Användaren en icke-exklusiv, ej överlåtbar och begränsad licens att ta del av innehållet från Tjänsten. Användaren får endast använda Tjänsten, och innehåll i Tjänsten, i enlighet med Avtalet.

12.2 Det material som finns på Webbplatsen och innehållet i Tjänsten, ägs av Selfix eller Selfix’s licensgivare och är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt och/eller andra immateriella rättigheter. Användarens avtal med Stresswebben innebär inte att äganderätt eller andra immateriella rättigheter till innehåll i Tjänsten, eller till Tjänsten, på något sätt överlåts till Användaren.

13 Säkerhet

13.1 Användaren får inte handla på något sätt som kan göra att Tjänsten eller Webbplatsen sätts ur funktion, överbelastas, skadas eller försämras. Användaren får inte heller inkräkta på annan Användares användning av Tjänsten.

13.2 Användare får inte försöka skaffa sig otillåten tillgång till nätverk, datasystem, innehåll eller information hänförlig till Webbplatsen eller Tjänsten. Brott mot denna bestämmelse ska alltid anses utgöra väsentligt avtalsbrott, vilket bland annat kan resultera i uppsägning med omedelbar verkan.

14 Ansvarsbegränsning, störningar och avbrott

14.1 Störningar, avbrott eller annat fel i Tjänsten ska anmälas till Selfix så snart som möjligt. Selfix ansvarar inte för fel i Tjänsten som ligger utanför Selfix kontroll i enlighet med punkt 5.5 ovan eller annat fel som beror på att Användaren använder utrustning som inte är godkänd eller som beror på vårdslöshet hos Användaren eller annan.

14.2 Selfix ansvarar enbart för störningar, avbrott eller annat fel som kan hänföras till omständighet som Selfix ansvarar för och som inte omfattas av punkt 14.1. För sådana störningar, avbrott eller annat fel som inneburit att Tjänsten varit obrukbar under en sammanhängande tid av minst 24 timmar har sådana Användare som begär det rätt till avdrag på avgiften för Tjänsten. Det belopp som kan dras av ska beräknas utifrån felets varaktighet i hela dygn från den tidpunkt Användaren anmälde felet till Selfix till dess felet har upphört. Avdrag sker genom att Selfix utbetalar motsvarande belopp till Användaren.

14.3 Selfix, dess moderlag, dotterbolag, ägare, anställda, styrelsemedlemmar, samarbetspartners eller licensgivare är under inga omständigheter ansvariga för någon förlust eller skada som uppkommer för Användaren eller annan genom användande av Tjänsten.

14.4 Selfix tar inte medicinskt ansvar för användarens hälsa, utan uppmanar alla användare med hälsoproblem att alltid uppsöka läkare för att bedöma huruvida programinnehållet är relevant för hälsosituationen.

15 Ersättningsskyldighet

Användaren samtycker till att ersätta och hålla Selfix, dess dotterbolag, dess anställda, styrelsemedlemmar samt licensgivare skadeslösa för förlust, kostnad eller krav som orsakats av, eller i samband med, Användarens brott mot Avtalet, Användarens brott mot tillämplig lagstiftning eller Användarens intrång i tredje parts rättigheter.

16 Överlåtelse

Selfix äger rätt att, utan föregående samtycke från Användaren, överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet till annat bolag inom samma koncern eller till tredje part som rimligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet på ett tillfredsställande sätt.

17 Bestämmelses ogiltighet

Skulle någon bestämmelse i dessa Användarvillkor eller Avtalet i övrigt anses vara omöjlig att verkställa eller ogiltig ska detta inte påverka, ogiltiggöra eller omöjliggöra verkställighet av övriga bestämmelser i Avtalet och tillämpningen av Avtalet eller sådan bestämmelse ska verkställas i den utsträckning tvingande lagstiftning tillåter.

18 Inget medgivande

Om Selfix avstår från att kräva fullgörelse av en rättighet enligt Avtalet eller avstår från att agera mot Användarens överträdelse av Avtalet ska detta inte ses som ett godkännande av överträdelsen eller framtida liknande överträdelser och ska inte heller i övrigt påverka Selfix rättigheter enligt Avtalet.

19 Reklamation och tvist

Om Användaren av någon anledning inte är nöjd med Tjänsten kan Användaren kontakta Selfix i enlighet med vad som framgår av punkt 20 för att reklamera Tjänsten.
Tvist i anledning av Avtalet ska parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas avgörs tvisten i svensk domstol med tillämpning av svensk rätt. Användaren kan också välja att först vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för prövning av tvisten (www.arn.se/).

20 Kontaktuppgifter

Användaren kan kontakta Selfix på info@stresswebben.se eller genom brev till Selfix AB, Björnvägen 14, 18150 Lidingö.

Personuppgiftspolicy och cookiepolicy

X

Glömt ditt lösenord?

Anslut dig

Återställ lösenord
Ange din e-postadress så skickar vi ditt nya lösenord.